Διασάφησις εισαγωγής

24.-(1) O εισαγωγεύς οιωνδήποτε εμπορευμάτων οφείλει όπως καταθέση παρά τω αρμοδίω λειτουργώ διασάφησιν εισαγωγής, εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει: Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής επί-

(α) κυπριακών νωπών ιχθύων (περιλαμβανομένων και οστρακοειδών και μαλακοστράκων) κομιζομένων διά κυπριακών πλοίων· ή

(β) αποσκευών επιβατών.

(2) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατιθεμένη διασάφησις δυνατόν να αφορά εις εμπορεύματα-

(α)προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, εφ' όσον δύνανται κατά νόμον να χρησιμοποιηθώσι προς τούτο· ή

(β)προς αποταμίευσιν εν τινι αποθήκη· ή

(γ) προς διαμετακόμισιν ή μεταφόρτωσιν· ή

(δ) προς τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, και

(ε) εις τοιαύτας ετέρας περιπτώσεις, ως ο Διευθυντής ήθελεν επιτρέψει, διά προσωρινήν κράτησιν επί τω τέλει επανεξαγωγής των:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται-

(i) να απόρριψη την διασάφησιν, εφ' όσον ούτος δεν ήθελε πεισθή ότι τα εμπορεύματα εισήχθησαν προ της καταθέσεως της οικείας διασαφήσεως·

(ii) να διατάξει ότι δεν επιτρέπεται η διασάφησις προς αποταμίευσιν εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσεως ειδικώς καθοριζομένης εν τη διαταγή.

(3) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων μη υποκειμένων εις δασμόν εισαγωγής, εάν η κατατιθεμένη ως εν τοις ανωτέρω διασάφησις είναι ανακριβής εις τι στοιχείον αυτής, ο εισαγωγεύς οφείλει όπως εντός δεκατεσσάρων ημερών από της καταθέσεως της διασαφήσεως ή εντός τοιαύτης ετέρας μείζονος προθεσμίας, ως ο Διευθυντής ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει ορίσει, καταθέση παρά τω αρμοδίω λειτουργώ πλήρη και επακριβή έκθεσιν επί των εμπορευμάτων· εάν δε ο εισαγωγεύς πράξη ούτω και ο Διευθυντής ικανοποιηθή ότι η ανακρίβεια, εξ αμελείας γενομένη, είναι επουσιώδης, ειμή διά στατιστικούς σκοπούς, τότε ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης εν τω παρόντι Νόμω ή εν οιαδήποτε διοικητική πράξει δυνάμει τούτου γενομένη, τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται εις δήμευσιν ουδέ ο εισαγωγεύς των εις χρηματικήν ποινήν εκ μόνου του λόγου της τοιαύτης ανακρίβειας.