Επιθεωρηταί

13.-(1) Ο Υπουργός ορίζει Επιθεωρητάς ίνα βοηθώσιν εις την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει δικαίωμα ελευθέρας εισόδου καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον εις οιονδήποτε τόπον όπου έχει λόγον να πιστεύη ότι εργοδοτούνται πρόσωπα:

Νοείται ότι ούτος δεν έχει δικαίωμα να εισέλθη εις κατοικίαν άνευ της εγγράφου συγκαταθέσεως του εν αυτή κατοικούντος ειμή δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

(3) Ο Επιθεωρητής δύναται να υποβάλη ερωτήσεις εις οιονδήποτε πρόσωπον εις οιονδήποτε τόπον τον οποίον επισκέπτεται περί θεμάτων εγειρομένων εκ της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Επιθεωρητής έχει το δικαίωμα να εξετάση καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον όλα τα αρχεία των οποίων η τήρησις απαιτείται υπό του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει αυτού.