Τόκος επί οφειλών κ.τ.λ. και αποφάσεων

12Α.-(1) Κάθε απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών θα φέρει τόκο ίσο προς το εκάστοτε επιτόκιο που προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο ετησίως από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης ή σε σχέση με εκκρεμούσες αιτήσεις από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι της τελικής αποπληρωμής του χρέους:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών αποφασίσει ότι η απόλυση οφειλόταν σε λόγους πλεονασμού, επιδικάζει τόκον ίσο προς το εκάστοτε επιτόκιο που προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο αρχομένου από την εκατοστή ογδοηκοστή τετάρτη ημέρα μετά την ημερομηνία απόλυσης μέχρι της πλήρους πληρωμής του ποσού της απόφασης του Δικαστηρίου.

(2) Τίποτε από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο δε θα παρέχει εξουσία προς παροχή τόκου επί τόκου.