Χρονικά διαστήματα εξαιρούμενα εξ αδείας

6.-(1) Αι ακόλουθοι δεν λογίζονται ως ημέραι ετησίας αδείας:

(α) δημόσιαι αργίαι καθιερωμέναι διά νόμου, εθίμου ή συμβάσεως͘

(β) το χρονικόν διάστημα αδείας λόγω μητρότητος͘

(γ) ημέραι ανικανότητος προς εργασίαν οφειλομένης εις ατύχημα ή ασθένειαν͘

(δ) ημέραι απεργίας ή ανταπεργίας (lock-out)͘

(ε) οιονδήποτε χρονικόν διάστημα διά το οποίον εδόθη ειδοποίησις προς τερματισμόν απασχολήσεως.

(2) Εάν μία των εν τω εδαφίω (1) περιπτώσεων εγερθή διαρκούσης αδείας, η άδεια θεωρείται ως διακοπείσα και συμπληρούται κατά το δυνατόν εντός του αυτού έτους.