Διάρκεια αδείας

5.-(1) Η διάρκεια της αδείας εργοδοτουμένου όταν ούτος έχη εργασθή ουχί ολιγωτέρας των σαράντα οκτώ εβδομάδων εντός του έτους αδείας είναι είκοσι εργάσιμοι ημέραι εις περίπτωσιν εργοδοτουμένου έχοντος πενθήμερον εβδομάδα εργασίας και είκοσι τέσσερις εργάσιμοι ημέραι εις περίπτωσιν εργοδοτουμένου έχοντος εξαήμερον εβδομάδα εργασίας:

Νοείται ότι όταν εργοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει νόμου, εθίμου, συλλογικής συμβάσεως ή άλλου τινός εις χρονικόν διάστημα αδείας μακρότερον των εν τω παρόντι εδαφίω προνοουμένων ημερών, τότε ο αριθμός των ημερών εν τω μακροτέρω τούτω διαστήματι υποκαθιστά τας υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένας ημέρας εφ’ όσον ο εν λόγω νόμος, έθιμον, συλλογική σύμβασις ή άλλο τι παραμένει εν ισχύϊ.

(2) Ο Υπουργός δύναται διά Διατάγματος να αυξήση τον αριθμόν των εν τω εδαφίω (1) προνοουμένων ημερών αδείας:

Νοείται ότι, πριν ή εκδώση τοιούτο Διάταγμα, ο Υπουργός συμβουλεύεται το Εργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα και το Διοικητικόν Συμβούλιον.

(3) Οσάκις εργοδοτούμενος έχη εργασθή δι’ ολιγωτέρας των πεντήκοντα εβδομάδων εργασίας εντός έτους τινός αδείας, τότε ούτος δικαιούται αναφορικώς προς το έτος τούτο, εις ανάλογον άδειαν συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (1), υποκειμένην εις προσαρμογάς συμφώνως προς τους δυνάμει του άρθρου 9 εκδιδομένους Κανονισμούς:

Νοείται ότι όταν εργοδοτούμενος ειργάσθη ολιγωτέρας των δεκατριών εβδομάδων εργασίας εντός του έτους αδείας ούτος δεν δικαιούται εις άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα χρονικά διαστήματα-

(α) προσωρινής απουσίας εργοδοτουμένου εκ της εργασίας του λόγω ατυχήματος ή ασθενείας,

(β) απουσίας εργοδοτουμένης εκ της εργασίας της ενώ διατελεί επ’ αδεία λόγω μητρότητος,\

(γ) απουσίας εργοδοτουμένου από την εργασία του με γονική άδεια,

λογίζονται ως χρονικά διαστήματα εργασίας διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(4) Ο Υπουργός δύναται διά Διατάγματος να καθορίση μακροτέραν άδειαν δι’ οιανδήποτε τάξιν εργοδοτουμένων εάν θεωρή τούτο αναγκαίον:

Νοείται ότι, πριν ή εκδώση οιονδήποτε τοιούτο Διάταγμα, ο Υπουργός συμβουλεύεται το Εργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα και το Διοικητικόν Συμβούλιον.