Ουδεμία υποχρέωσις εργοδότου να συνεισφέρη εις άλλας προνοίας δι’ αδείας

4. Κατόπιν της ορισθείσης ημέρας ουδείς εργοδότης υποχρεούται όπως συνεισφέρη οιονδήποτε χρηματικόν ποσόν εις οιασδήποτε προνοίας δι’ αδείας άλλας ή τας προνοουμένας υπό του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει τούτου.