Αι πράξεις του Συμβουλίου είναι έγκυροι και εάν έτι ο διορισμός μέλους τινός ενέχη ελάττωμα τι

23. Και εάν έτι μεταγενεστέρως αποκαλυφθή ότι ενυπάρχει ελάττωμα τι εις τον διορισμόν ή τα προσόντα προσώπου φερομένου ως μέλους του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, ή ότι μέλος του Συμβουλίου ή Επιτροπής τινος εψήφισεν επί θέματος εφ’ ου δεν είχε δικαίωμα ψήφου άπασαι αι πράξεις αι γενόμεναι εις οιανδήποτε συνεδρίαν του Συμβουλίου ή οιανδήποτε των Επιτροπών αυτού είναι έγκυροι παρά το τοιούτον ελάττωμα ή το γεγονός ότι το μέλος δεν εκέκτητο δικαίωμα ψήφου.