Διορισμός Γενικού Διευθυντού

24.-(1) Το κύριον εκτελεστικόν όργανον του Συμβουλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής αυτού όστις είναι υπεύθυνος διά την εκτέλεσιν της πολιτικής του Συμβουλίου και την διαχείρισιν των καθ’ ημέραν υποθέσεων αυτού.

(2) Το Συμβούλιον παραχωρεί εις τον Γενικόν Διευθυντήν εκ των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού τας αναγκαίας διά την αποτελεσματικήν διεξαγωγήν των πάσης φύσεως καθ’ ημέραν υποθέσεων αυτού.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται εις τας συνεδρίας του Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού δεν κέκτηται όμως δικαίωμα ψήφου επί των ενώπιον αυτού προσαγομένων θεμάτων.