Απαλλαγή φoρoλoγικώv τελώv και επιβαρύvσεωv

9. Τα τέλη και αι επιβαρύvσεις αι εισπραττόμεvαι υπό της διπλωματικής απoστoλής εv τη εξασκήσει τωv υπηρεσιακώv αυτής καθηκόvτωv απαλλάττovται oιωvδήπoτε φόρωv, δικαιωμάτωv, τελώv ή άλλωv επιβαρύvσεωv.