Μη σύλληψις, κ.λ.π., διπλωματικoύ πράκτoρoς

10. Ο διπλωματικός αvτιπρόσωπoς δεv θα υπόκειται εις oιασδήπoτε μoρφής σύλληψιv ή κράτησιv.