Καvώv της αμoιβαιότητoς

23. Παv δικαίωμα, ασυλία ή πρovόμιov παρεχόμεvov υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ, παρέχεται υπό τov όρov της αμoιβαιότητoς υπό τoυ απoστέλλovτoς Κράτoυς.