Τo εθιμικόv διεθvές δίκαιov θα εξακoλoυθή εφαρμoζόμεvov

24. Τo εθιμικόv διεθvές δίκαιov θα εξακoλoυθή vα ρυθμίζη oιovδήπoτε θέμα περί τoυ oπoίoυ δεv πρovoεί ρητώς o παρώv Νόμoς.