Λιποταξία αξιωματικού

30. Aξιωματικός καθιστάμενος υπαίτιος λιποταξίας εις το εσωτερικόν, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται-

(α) εν καιρώ ειρήνης, με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη, εάν δε κατεγνώσθη αυτώ φυλάκισις άνω των δύο ετών και με έκπτωσιν~

(β) εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως, με ισόβια φυλάκιση.