Σύντμησις προθεσμιών

31.-(1) Εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως αι προθεσμίαι του εδαφίου (1) του άρθρου 29 είναι εν απάσαις ταις περιπτώσεσι διήμεροι.

(2) Αι αυταί προθεσμίαι, συντρεχουσών εξαιρετικών περιστάσεων δύνανται ομοίως εν καιρώ ειρήνης να ελαττωθώσι μέχρι δύο ημερών υπό του Υπουργού Εσωτερικών είτε διά πάντας τους στρατιωτικούς, είτε διά τους στρατιωτικούς ωρισμένων μονάδων δι’ αποφάσεως αυτού, γνωστοποιουμένης διά της ημερησίας διαταγής των οικείων στρατιωτικών αρχηγών.