Σημείωση
4 του Ν233/91Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1992.