Σημείωση
71 του Ν.138(I)/2002Κατάργηση

Τηρουμένου του άρθρου 72 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.138(I)/2002], οι περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμοι του 1963 μέχρι 2001 καταργούνται.