Σημείωση
4 του Ν.222(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.222(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.222(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.