Σημείωση
4 του Ν. 211(I)/2015Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 211(I)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 211(I)/2015] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει δύο (2) χρόνια μετά από την ημερομηνία αυτή.