Σημείωση
6 του Ν. 121(Ι)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.121(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.121(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.