Σημείωση
20 του Ν. 173(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.173(Ι)/2012]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 173(Ι)/2012] αρχίζει από την 1ην Μαρτίου 2013.