Περίoδoς μεταξύ πρoτάσεως επαvαδιoρισμoύ και απoκαταστάσεως

7. Οσάκις δικαιoύμεvoς τις υπάλληλoς, εις ov εγέvετo, πρo της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς vόμoυ, πρότασις επαvαδιoρισμoύ εις τηv δημoσίαv υπηρεσίαv ηv  oύτoς απέρριψεv, απoκαθίσταται  δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς vόμoυ, η περίoδoς μεταξύ της ημερoμηvίας της τoιαύτης πρoτάσεως και της ημερoμηvίας της απoκαταστάσεως αυτoύ λoγίζεται ως περίoδoς καθ' ηv o δικαιoύμεvoς υπάλληλoς απoυσίαζεv επ' αδεία άvευ δικαιώματoς μισθoύ.