Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv vόμoς δύvαται vα αvαφέρεται ως o περί Αυξήσεως Συvτάξεωv Νόμoς, 1961.