Αποζημίωση Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

2. Η αποζημίωση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων συνίσταται από:

(α) Ετήσιες αποδοχές ένδεκα χιλιάδων εννεακόσιων σαράντα εννέα λιρών (£11,949) αυξανόμενες κατά το ποσοστό του εκάστοτε σε ισχύ τιμαριθμικού επιδόματος που χορηγείται στους δημόσιους υπαλλήλους και του δέκατου τρίτου μισθού· και

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δέκα χιλιάδων λιρών (£10.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.