Αποζημίωση των Υπουργών

3. Η αποζημίωση των Υπουργών της Δημοκρατίας συνίσταται από:

(α) (i) Ετήσιες αποδοχές τριάντα επτά χιλιάδων εννιακόσιων  σαράντα έξι λιρών (£37.946) αναπροσαρμοζόμενες ως αποτέλεσμα της εκάστοτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη· και

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους· και

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000), αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη.