Σημείωση
7 του Ν. 70(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 70(Ι)/2022

7.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 70(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 5, στο μέρος που αναφέρονται στο Εμπορικό Δικαστήριο, τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, στο μέρος που αναφέρονται στο Ναυτοδικείο και οι διατάξεις του άρθρου 6 τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.