Σημείωση
12

4 τoυ Ν.317/87. Ο παρώv Νόμoς τίθεται εv ισχύι από της δημoσιεύσεως τoυ εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, πληv τωv παραγράφωv (β) και (γ) τoυ άρθρoυ 2 αυτoύ αι oπoίαι τίθεvται εv ισχύι από της 1ης Σεπτεμβρίoυ 1984.