Σημείωση
7 του Ν. 146(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 146(Ι)/2022

7. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 146(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ-

(α) κατά την 1η Ιουλίου 2023, στην έκταση κατά την οποία οι διατάξεις αυτού αφορούν στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. και

(β) κατά την ημερομηνία η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 22 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 145(Ι)/2022], στην έκταση κατά την οποία οι διατάξεις αυτού αφορούν στο Εφετείο.