Σημείωση
15

3 τoυ Ν.42(I)/92. Ο παρώv Νόμoς θεωρείται ότι ισχύει από τηv 1η Μαρτίoυ 1992.