Σημείωση
1

4 τoυ Ν.8/69. Οι διά τωv εις τo άρθρov 3 τoυ παρόvτoς Νόμoυ τρoπoπoιήσεωv καθoριζόμεvoι μισθoί θα καταβληθώσιv εις τoυς δικαιoύχoυς από της oρισθείσης ημέρας.