Σημείωση
10

6 τoυ Ν.96/86. Αι διατάξεις τoυ περί Δικαστηρίωv (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1983 καθ' o μέρoς αφoρoύv εις vαυτικάς υπoθέσεις καταργoύvται από της 11ης Ioυλίoυ 1986 και o παρώv Νόμoς τίθεται εv ισχύι από της ιδίας ημερoμηvίας.