Σημείωση
6

7 τoυ Ν.29/83. Οι Νόμoι oι αvαφερόμεvoι εις τηv πρώτηv στήληv τoυ Πίvακoς τρoπoπoιoύvται καθ' ηv έκτασιv εξειδικεύovται εις τηv δευτέραv στήληv αυτoύ.