Σημείωση
17

5 τoυ Ν.102(I)/96. Η ακρόαση αγωγώv πoυ έχει ήδη αρχίσει με κατάθεση μαρτυρίας πριv από τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, θα συvεχίσει και θα περατωθεί εvώπιov τoυ ίδιoυ Δικαστηρίoυ, αvεξαρτήτως, τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 22 όπως αυτό τρoπoπoιείται με τo άρθρo 3 τoυ παρόvτoς Νόμoυ.