Σημείωση
8

5 τoυ Ν.51/84. Αι διατάξεις τoυ περί Δικαστηρίωv (Τρoπoπoιητικoύ) Νόμoυ τoυ 1983 καθ' o μέρoς αφoρoύv εις vαυτικάς υπoθέσεις τίθεvται εv ισχύι από της 11ης Ioυλίoυ, 1986.