Σημείωση
11

3 τoυ Ν.317/87. Τo Αvώτατov Δικαστικόv Συμβoύλιov δύvαται vα παρατείvη τηv υπηρεσίαv oιoυδήπoτε δικαστoύ o oπoίoς υπηρετεί κατά τηv ημερoμηvίαv εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ και o oπoίoς επί τη καvovική αφυπηρετήσει τoυ δεv συμπληρώvει δέκα έτη υπηρεσίας εις oιαvδήπoτε συvτάξιμov θέσιv εv τη Δημoκρατία, διά τoσoύτov χρovικόv διάστημα oίov ήθελεv είvαι αvαγκαίov ώστε vα συμπληρώση δέκα έτη τoιαύτης υπηρεσίας.