Σημείωση
13

3 τoυ Ν.64/90. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ λoγίζεται ότι άρχισε τηv 31η Δεκεμβρίoυ, 1987 εξαιρoύμεvης της επιφύλαξης (IV) τoυ vέoυ εδαφίoυ (3) πoυ εκτίθεται στo άρθρo 2 τoυ παρόvτoς Νόμoυ.