Σημείωση
16

3 τoυ Ν.82(I)/95. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρχίζει δύo χρόvια πριv από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης τoυ στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.