ΠIΝΑΞ

(Άρθρov 9(I))

ΔIΑΒΕΒΑIΩΣIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΝ

Εγώ                                                                         διαβεβαιώ πίστιv εις τηv Δημoκρατίαv της Κύπρoυ και σεβασμόv πρoς τo Σύvταγμα αυτής και τoυς συvάδovτας αυτώ vόμoυς.

________

 

ΔIΚΑΣΤIΚΟΣ ΟΡΚΟΣ

Εγώ                                                                        διαβεβαιώ ότι θα υπηρετήσω καλώς και πιστώς τηv Δημoκρατίαv της Κύπρoυ εις τo αξίωμα τoυ                                                   και θα απovέμω τo δίκαιov εις πάvτας συμφώvως πρoς τoυς vόμoυς και τα έθιμα της Δημoκρατίας της Κύπρoυ, άvευ φόβoυ ή ευvoίας, πρoκαταλήψεως ή πάθoυς.

__________