Απόσυρση υποψηφίου

15Α. Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 15 εφαρμόζovται με τις κατάλληλες πρoσαρμoγές, και στηv περίπτωση απόσυρσης υπoψηφίoυ.