Εξουσία σε αρμόδια αρχή να ορίζει ζώνες

14.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίζει ζώνες-

(α) εντός των οποίων δύνανται ή δεν δύνανται να ανεγερθούν οικοδομές για ειδικά επαγγέλματα ή βιομηχανίες ή οι οποίες διαφυλάσσονται αποκλειστικά για σκοπούς διαμονής ή άλλους σκοπούς.

(β) οι οποίες θα διαφυλαχθούν αποκλειστικά προς χρήση αυτών ως τουριστικές ζώνες στις οποίες δύνανται να ανεγείρονται οικοδομές ειδικού χαρακτήρα, τύπου, σχεδίου, εξωτερικής εμφάνισης και γενικά οικοδομές που έχουν χαρακτηριστικά που να συνάδουν με τη γενική εμφάνιση και χρήση της περιοχής.

(γ) εντός των οποίων οικοδομές μικρότερης αξίας από την περιγραφόμενη στη γνωστοποίηση δεν θα ανεγείρονται.

(δ) εντός της οποίας θα ρυθμίζονται ο ανώτατος αριθμός των ορόφων οικοδομών, ή το ανώτατο ύψος οικοδομών ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών, ή το ανώτατο συνολικό εμβαδό όλων μαζί των ορόφων οικοδομών, ή όλα ή οποιαδήποτε απ’ αυτά.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, από και μετά τη δημοσίευση γνωστοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1), καμιά άδεια δεν εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, εκτός αν είναι σύμφωνη με τέτοια γνωστοποίηση:

Νοείται ότι αν η αρμόδια αρχή δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένη, ότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την έκδοση άδειας, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τη λήψη και μελέτη της δήλωσης αυτής, δύναται να εξουσιοδοτήσει την αρμόδια αρχή να εκδώσει άδεια με άλλο τρόπο ή σύμφωνα με τέτοια γνωστοποίηση:

Νοείται περαιτέρω, και χωρίς επηρεασμό της εφαρμογής της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου αυτού, ότι αν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την έκδοση άδειας δύναται να διατάξει το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να εκδώσει τέτοια άδεια με άλλο τρόπο ή σύμφωνα με τέτοια γνωστοποίηση και ο Διευθυντής συμμορφώνεται με τέτοια διαταγή και αναφορικά με τέτοια άδεια λογίζεται ως αρμόδια αρχή και έχει τις εξουσίες αρμόδιας αρχής δυνάμει του Νόμου αυτού, και οποιαδήποτε άδεια που εκδόθηκε με αυτό τον τρόπο έχει συνέπειες για όλους τους σκοπούς του Νόμου αυτού ως αν είχε εκδοθεί από την αρμόδια αρχή.

(3) Οι κατά το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου ασκούνται με βάση Κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων και οι οποίοι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης των εξουσιών οι οποίες εκχωρούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται με βάση το εδάφιο (2) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κατατίθεται, μαζί με το σκεπτικό της, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, ενόσω δεν υφίστανται Κανονισμοί, καθόσον αφορά εξουσιοδοτήσεις που το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί στην αρμόδια αρχή, κατά την άσκηση της εξουσίας του δυνάμει της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, για την έκδοση άδειας από την εν λόγω αρχή, σε αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.