Προηγούμενες δηλώσεις μάρτυρα εκτός Δικαστηρίου

30.-(1)  Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 24, προηγούμενη δήλωση μάρτυρα εκτός Δικαστηρίου είναι αποδεκτή προς απόδειξη της αλήθειας αυτού που δηλώθηκε.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25, διάδικος, ο οποίος καλεί ή προτίθεται να καλέσει μάρτυρα σε οποιαδήποτε διαδικασία, δε δύναται, κατά την εν λόγω διαδικασία, να παρουσιάσει μαρτυρία προηγούμενων δηλώσεων του εν λόγω μάρτυρα, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας του, εκτός –

(α) με την άδεια του Δικαστηρίου, ή

(β) προς το σκοπό αντίκρουσης ισχυρισμών ότι η μαρτυρία του είναι κατασκευασμένη.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26(1) και ανεξαρτήτως των άλλων προνοιών του παρόντος Νόμου, δεν επιτρέπεται προσαγωγή μαρτυρίας προηγούμενης αντιφατικής ή ανακόλουθης δήλωσης, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33.