Μαρτυρία αξιοπιστίας

29.  Οι κανόνες που ρυθμίζουν το κατά πόσο είναι επιτρεπτή η προσαγωγή μαρτυρίας για την αμφισβήτηση ή την ενίσχυση της αξιοπιστίας οποιουδήποτε μάρτυρα, εφαρμόζονται σε σχέση με το πρόσωπο που έκανε την αρχική δήλωση, όπως και σε σχέση με το πρόσωπο που κατέθεσε εξ ακοής μαρτυρία.