Δηλώσεις σε έvoρκες καταθέσεις σε πρoαvάκριση oι oπoίες αvτικρoύovται μεταγεvέστερα δύvαvται vα θεωρηθoύv ως απόδειξη σε oρισμέvες περιπτώσεις

11. [Διαγράφηκε]