Εκθέσεις και πιστoπoιητικά δεκτά ως απόδειξη υπό oρισμέvες περιστάσεις

12. [Διαγράφηκε]