Προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, οι αιτήσεις χορήγησης άδειας, βάσει του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, η οποία αρχίζει από το χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων.

(2)  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της αρμόδιας αρχής για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια δεν θεωρείται χορηγηθείσα.

(3) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για χορήγηση άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται, το συντομότερο δυνατό, βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία θα αναγράφονται-

(α) Η καθοριζόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β) τα μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεση του αιτητή σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της αρμόδιας αρχής· και

(γ) το γεγονός ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός της προθεσμίας που καθορίζεται  στο εδάφιο (1), η άδεια δεν θεωρείται χορηγηθείσα.

(4) Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα όπως απαιτεί την παρουσίαση των απαραίτητων πρωτότυπων εγγράφων ή πιστοποιημένων αντιγράφων αυτών, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

(5) Όπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χορηγείται στην αρμόδια αρχή διακριτική εξουσία καθορισμού κριτηρίων, προϋποθέσεων, όρων ή τελών έκδοσης άδειας ή άλλων επιβαλλόμενων τελών ή δικαιωμάτων, η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί την απόφασή της για τον καθορισμό των εν λόγω κριτηρίων, προϋποθέσεων, όρων ή τελών, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της και/ή στο διαδίκτυο, πριν από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης.