Δικαστήρια πτώχευσης στην Κύπρο να είναι βοηθητικά άλλων Βρεττανικών Δικαστηρίων Πτωχεύσεως

91. Τα Δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία πτώχευσης στην Κύπρο και οι λειτουργοί των Δικαστηρίων εκείνων αντίστοιχα παρέχουν βοήθεια και είναι βοηθητικά των Βρεττανικών Δικαστηρίων που βρίσκονται οπουδήποτε και τα οποία έχουν δικαιοδοσία πτώχευσης, διάταγμα δε τέτοιου Βρεττανικού Δικαστηρίου που βρίσκεται οπουδήποτε όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το οποίο ζητά βοήθεια με παράκληση προς Δικαστήριο της Κύπρου το οποίο έχει δικαιοδοσία πτώχευσης θεωρείται επαρκές ώστε να καταστήσει ικανό το Δικαστήριο της Κύπρου να εξασκήσει, αναφορικά με τα ζητήματα που καθορίζονται στο διάταγμα, τη δικαιοδοσία την οποία είτε το Δικαστήριο το οποίο υπέβαλε την παράκληση είτε το Δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε, θα ηδύναντο να εξασκήσουν σε σχέση με παρόμοιο ζήτημα εντός της δικαιοδοσίας τους.