Συνένωση αιτήσεων

94. Όταν υποβληθούν δύο ή περισσότερες αιτήσεις πτώχευσης εναντίον του ίδιου χρεώστη ή εναντίον συνοφειλετών, το Δικαστήριο δύναται να συνενώσει τις διαδικασίες, ή οποιεσδήποτε από αυτές, με τέτοιους όρους όπως το Δικαστήριο θεωρεί ορθό.