Διακριτικές εξουσίες του Δικαστηρίου

93.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού και των γενικών κανονισμών, τα έξοδα οποιασδήποτε με βάση το Νόμο αυτό διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου ή συναφή προς τέτοια διαδικασία εναπόκειται στη διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου.

(2) Το Δικαστήριο δύναται οποτεδήποτε να αναβάλει διαδικασία ενώπιον του με τέτοιους όρους, αν υπάρχουν, τους οποίους το Δικαστήριο θεωρεί ορθό να επιβάλει.

(3) Το Δικαστήριο δύναται οποτεδήποτε να τροποποιήσει γραπτό δικόγραφο ή διαδικασία βάσει του Νόμου αυτού με τέτοιους όρους, αν υπάρχουν, όπως το Δικαστήριο θεωρεί ορθό να επιβάλει.

(4) Όταν από το Νόμο αυτό ή από γενικούς κανονισμούς, περιορίζεται ο χρόνος τέλεσης οποιασδήποτε πράξης, το Δικαστήριο δύναται να παρατείνει το χρόνο είτε πριν από είτε μετά την πάροδο αυτού, με τέτοιους όρους, αν υπάρχουν, όπως το Δικαστήριο θεωρεί ορθό να επιβάλει.

(5) Τηρουμένων των γενικών κανονισμών, το Δικαστήριο δύναται, σε οποιοδήποτε ζήτημα, να λάβει ολόκληρη ή μέρος της μαρτυρίας είτε προφορικά είτε με γραπτό ερωτηματολόγιο ή με ένορκη δήλωση ή με εντολή στο εξωτερικό.