Κήρυξη πτώχευσης όταν δεν έγινε αποδεκτός ή δεν εγκρίθηκε συμβιβασμός

19. [Διαγράφηκε]