Κήρυξη πτώχευσης όταν δεν έγινε αποδεκτός ή δεν εγκρίθηκε συμβιβασμός

19.-(1) Όταν εκδίδεται διάταγμα παραλαβής εναντίον χρεώστη, αν οι πιστωτές κατά την πρώτη συνέλευση ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής με συνήθη απόφαση τους αποφασίζουν την κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση, ή αν δεν ληφθεί καμιά απόφαση, ή αν οι πιστωτές δεν συνέλθουν ή αν δεν εγκριθεί συμβιβασμός ή σχέδιο σύμφωνα με το Νόμο αυτό εντός δεκατεσσάρων ημερών από την περάτωση της εξέτασης του χρεώστη ή εντός τέτοιας περαιτέρω προθεσμίας που το Δικαστήριο δυνατό να επιτρέψει, το Δικαστήριο κηρύσσει το χρεώστη σε πτώχευση και στη συνέχεια η περιουσία του πτωχεύσαντα διανέμεται μεταξύ των πιστωτών του και περιέρχεται στο διαχειριστή.

(2) Ειδοποίηση κάθε διατάγματος που κηρύσσει χρεώστη σε πτώχευση, η οποία αναγράφει το όνομα, διεύθυνση και περιγραφή του πτωχεύσαντα, την ημερομηνία της κήρυξης της πτώχευσης και το Δικαστήριο από το οποίο έγινε η πτώχευση, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αγγέλλεται σε δύο τοπικές εφημερίδες, δηλαδή, η μια από τις οποίες εκδίδεται στην Τουρκική και η άλλη στην Ελληνική γλώσσα, με τον καθορισμένο τρόπο, και για το σκοπό του Νόμου αυτού η ημερομηνία του διατάγματος θα είναι η ημερομηνία της κήρυξης της πτώχευσης.