Τέλη, δικαιώματα, κλπ., του επίσημου παραλήπτη

109.-(1) Τα τέλη, δικαιώματα και ποσοστά του επίσημου παραλήπτη που καθορίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 108 του Νόμου αυτού και όλα τα άλλα έξοδα ή δαπάνες του επίσημου παραλήπτη εισπράσσονται από τον επίσημο παραλήπτη από την περιουσία του πτωχεύσαντα και καταβάλλονται στο τμήμα του Γενικού Λογιστή. Τέτοια τέλη, δικαιώματα, ποσοστά και άλλα έξοδα ή δαπάνες πληρώνονται προνομιακά όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του Νόμου αυτού.

(2) Όλες οι αναγκαίες δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον επίσημο παραλήπτη όταν ενεργούσε βάσει του Νόμου αυτού (το ποσό των οποίων διευθετείται από το Δικαστήριο) πληρώνονται από την περιουσία, αν είναι επαρκής, διαφορετικά πρέπει να πληρωθούν από τον αιτούντα πιστωτή και θα δύναται να ανακτηθούν με βάση πιστοποιητικό του πρωτοκολλητή του ποσού το οποίο επετράπηκε από το Δικαστήριο:

Νοείται ότι θα είναι νόμιμο για τον Κυβερνήτη να χαρίζει ολόκληρο ή μέρος των εξόδων που είναι πληρωτέα από τον αιτούντα πιστωτή βάσει του άρθρου αυτού.